پنجشنبه 17 آذر 1401  

print

با حضور دفتر تبلیغات اسلامی نمایندگی تهران؛

نمایشگاه مکتب انقلاب اسلامی، جهاد تبیین و خدمت در گام دوم انقلاب در تهران برگزار شد:

  • خلاصه :به مناسبت هفته مکتب انقلاب اسلامی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی نهادها و موسسات فرهنگی استان تهران پیرامون بیانیه گام دوم در سپاه استان تهران برگزار گردید.
  • خلاصه :به مناسبت هفته مکتب انقلاب اسلامی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی نهادها و موسسات فرهنگی استان تهران پیرامون بیانیه گام دوم در سپاه استان تهران برگزار گردید.
  • خلاصه :به مناسبت هفته مکتب انقلاب اسلامی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی نهادها و موسسات فرهنگی استان تهران پیرامون بیانیه گام دوم در سپاه استان تهران برگزار گردید.
  • خلاصه :به مناسبت هفته مکتب انقلاب اسلامی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی نهادها و موسسات فرهنگی استان تهران پیرامون بیانیه گام دوم در سپاه استان تهران برگزار گردید.
  • خلاصه :به مناسبت هفته مکتب انقلاب اسلامی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی نهادها و موسسات فرهنگی استان تهران پیرامون بیانیه گام دوم در سپاه استان تهران برگزار گردید.
  • خلاصه :به مناسبت هفته مکتب انقلاب اسلامی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی نهادها و موسسات فرهنگی استان تهران پیرامون بیانیه گام دوم در سپاه استان تهران برگزار گردید.
  • خلاصه :به مناسبت هفته مکتب انقلاب اسلامی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی نهادها و موسسات فرهنگی استان تهران پیرامون بیانیه گام دوم در سپاه استان تهران برگزار گردید.
  • خلاصه :به مناسبت هفته مکتب انقلاب اسلامی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی نهادها و موسسات فرهنگی استان تهران پیرامون بیانیه گام دوم در سپاه استان تهران برگزار گردید.
  • خلاصه :به مناسبت هفته مکتب انقلاب اسلامی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی نهادها و موسسات فرهنگی استان تهران پیرامون بیانیه گام دوم در سپاه استان تهران برگزار گردید.
 
امتیاز دهی
 
 

ravabet.omomi@dte.ir
 (مدیریت پرتال)
021-66965119
تهران-خیابان انقلاب-پلاک951
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی نمایندگی تهران
مجری سایت : شرکت سیگما