پنجشنبه 17 آذر 1401  

print

به میزبانی دفتر تبلیغات اسلامی نمایندگی تهران ؛ چهل و چهارمین جلسه شورای هماهنگی نهادهای حوزوی استان تهران برگزار شد.

  • خلاصه :به میزبانی دفتر تبلیغات اسلامی نمایندگی تهران ؛ چهل و چهارمین جلسه شورای هماهنگی نهادهای حوزوی استان تهران برگزار شد.
  • خلاصه :به میزبانی دفتر تبلیغات اسلامی نمایندگی تهران ؛ چهل و چهارمین جلسه شورای هماهنگی نهادهای حوزوی استان تهران برگزار شد.
  • خلاصه :به میزبانی دفتر تبلیغات اسلامی نمایندگی تهران ؛ چهل و چهارمین جلسه شورای هماهنگی نهادهای حوزوی استان تهران برگزار شد.
  • خلاصه :به میزبانی دفتر تبلیغات اسلامی نمایندگی تهران ؛ چهل و چهارمین جلسه شورای هماهنگی نهادهای حوزوی استان تهران برگزار شد.
  • خلاصه :به میزبانی دفتر تبلیغات اسلامی نمایندگی تهران ؛ چهل و چهارمین جلسه شورای هماهنگی نهادهای حوزوی استان تهران برگزار شد.
  • خلاصه :به میزبانی دفتر تبلیغات اسلامی نمایندگی تهران ؛ چهل و چهارمین جلسه شورای هماهنگی نهادهای حوزوی استان تهران برگزار شد.
  • خلاصه :به میزبانی دفتر تبلیغات اسلامی نمایندگی تهران ؛ چهل و چهارمین جلسه شورای هماهنگی نهادهای حوزوی استان تهران برگزار شد.
  • خلاصه :به میزبانی دفتر تبلیغات اسلامی نمایندگی تهران ؛ چهل و چهارمین جلسه شورای هماهنگی نهادهای حوزوی استان تهران برگزار شد.
  • خلاصه :به میزبانی دفتر تبلیغات اسلامی نمایندگی تهران ؛ چهل و چهارمین جلسه شورای هماهنگی نهادهای حوزوی استان تهران برگزار شد.
  • خلاصه :به میزبانی دفتر تبلیغات اسلامی نمایندگی تهران ؛ چهل و چهارمین جلسه شورای هماهنگی نهادهای حوزوی استان تهران برگزار شد.
 
امتیاز دهی
 
 

ravabet.omomi@dte.ir
 (مدیریت پرتال)
021-66965119
تهران-خیابان انقلاب-پلاک951
Guest (PortalGuest)

دفتر تبلیغات اسلامی نمایندگی تهران
مجری سایت : شرکت سیگما